Onze pedagogische aanpak

We willen een school zijn  OP MAAT VAN IEDER KIND  waarin zoveel mogelijk kinderen tot een zo hoog mogelijk niveau van leren worden gebracht.
Van onze leerkrachten verwachten we dat ze model staan voor goed leren, strategische vragen stellen, aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen, zinvolle contexten aanbieden, interactieprocessen begeleiden, peilen naar de vorderingen, helpen en coachen.

Een school op maat van ieder kind, kan alleen door een  ZORGBREDE AANPAK.
Daarbij onderscheiden we twee dimensies :

  • ‘Gewone zorgvragen’ van alle kinderen : ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. Wij worden uitgedaagd om te differentiëren en ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele noden van de kinderen.
  • We verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan gemiddeld (sneller of trager). Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.
    Voor deze bijzondere zorgvragen werkt het zorgteam van onze school samen met ouders, het CLB van Sint-Niklaas, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra.
  • Sinds 1 september 2023 is het nieuwe leersteundecreet in voege. Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt 16 zelfstandige leersteuncentra en 4 specifieke leersteuncentra waarvan één voor type 4, één voor type 6-7 en twee voor type 4, 6 en 7. Elke school voor gewoon onderwijs stelt al haar leersteunvragen voor leerlingen die beschikken over een GV-, GC-, IAC-verslag of OV4-verslag aan het leersteuncentrum waarbij men is aangesloten. Leerondersteuners bieden leersteun in samenwerking met de leerkracht, de leerling, de ouders en het schoolteam.
    Onze school is aangesloten bij het leersteuncentrum De Accolade.

Leren is meer dan overdracht van leerstof.
We willen kinderen VEELZIJDIG begeleiden in het leren, denken, doen, voelen, creëren, bewegen. De totale ontplooiing van elk kind staat voor ons centraal.

MI_Spectrum

Ieder kind is uniek en heeft sterke en minder sterke kanten. Door uit te gaan van de talenten van kinderen wordt het zelfvertrouwen, het positief zelfbeeld versterkt. Dit is volgens ons een voorwaarde om samen te kunnen leren en jezelf te kunnen ontwikkelen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur : taal en communicatie, het muzische, cijfers en feiten, techniek, het samenleven, verleden en heden, het goede, zingeving…

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere en bouwen steeds voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen ervoor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden zinvol samenhangt.

We willen kinderen leren stap voor stap op eigen benen staan.
Vanaf de kleuterschool zetten we stappen om kinderen zo ZELFSTANDIG mogelijk te leren denken en zijn.
Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon, dat ze de dingen die ze leren, kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Kinderen worden geconfronteerd met “dat wat anders is” : andere mensen, andere culturen, andere ideeën…
Daarom streven we naar interesse en OPENHEID voor “al het andere”.
In alle vakken trachten wij deze openheid te bewerkstelligen.