Onze visie en onze waarden

Een school is veel meer dan een stenen gebouw waarin leerlingen en leerkrachten samenkomen.  Een school is een gemeenschap waarin het kind centraal staat en waarin leerkrachten, directie, onderhoudspersoneel, ouders en schoolbestuur samenwerken in dienst van de totale ontplooiing van het kind.

Als Vrije Katholieke Basisschool hebben we eigen opties en doelstellingen die we dag na dag proberen te realiseren.

Aandacht voor de totale ontwikkeling

In het katholiek basisonderwijs is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. Geholpen door het ordeningskader van  ZILL, Zin in leren! Zin in leven! dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen.

Aandacht voor de eigenheid van elk kind

We willen kinderen kansen geven om hun persoonlijke talenten te doen ontwikkelen.  We tonen bijzondere aandacht voor kinderen die het wat moeilijker hebben op verstandelijk, affectief of motorisch gebied. 
Wij organiseren het kringgesprek.  Daar kunnen wij kinderen onbevangen hun gevoelens leren uitdrukken.  Doordat we bezorgd zijn om kinderen, hebben we tijd voor hen.

Aandacht voor de leefwereld van het kind

Zoveel mogelijk sluiten we aan bij de kinderlijke leefwereld en verrijken deze door het uitwerken van belangstellingspunten en projecten.

Aandacht voor veiligheid en gezondheid

Met de veiligheids- en verkeersopvoeding beogen we de ‘veilige-gewoonte-vorming’ die belangrijk is én voor het kind én voor de medemens.
De kinderen worden aangespoord zich gezonde eet- en leefgewoonten eigen te maken.
Vanuit deze optie verbieden we onder meer het meebrengen van snoep, chips en kauwgom (ook als je kind jarig is).
Zoals in alle openbare gebouwen telt ook in onze school een algemeen rookverbod. Gelieve u hier ook aan te houden tijdens schoolfeestelijkheden.

Aandacht voor de religieuze opvoeding

Als christelijk geëngageerde, katholieke school nemen we het evangelie als inspiratiebron voor onze manier van leven en omgaan met de kinderen.
Religieuze opvoeding is naast het leren kennen van Jezus en Zijn Boodschap ook het beleven van Zijn Woord.
Daarom zetten we de kinderen aan tot:

  • een vriendelijke en hartelijke omgang,
  • eerbied en liefde voor elke mens en voor alles wat leeft en groeit in de natuur,
  • eerlijkheid en dankbaarheid,
  • spontane en belangeloze dienstbaarheid,
  • stiltemomenten voor een levensnabij gebed,
  • deelname aan liturgische vieringen.
Aandacht voor samenspraak en overleg tussen alle schoolbetrokkenen

Om dit te realiseren zijn er ‘georganiseerde’ contacten en vergaderingen. Via het ouderplatform van Broekx en de maandkalender met mededelingen houden we u op de hoogte van wat er zoal leeft op school. Gesprekken met leerkrachten of directie zijn echter altijd mogelijk. Maak daarvoor liefst een afspraak om het normale lesverloop niet te storen.
Gescheiden ouders kunnen aangeven dat ze de briefwisseling dubbel wensen (liefst via mail dan).